Нещо важно и навременно:
Анна Климучкова


КАК ДА ПРЕХВЪРЛЯ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Поради относително по-високата стойност на недвижимите имоти, законодателят е предвидил тяхното прехвъляне да става с нотариална форма. Това повишава сигурността на собствениците и прегражда евентуалните опити определен недвижим имот да бъде „откраднат“. Сред най-често срещаните основания за прехвърляне собствеността на недвижим имот срещаме: покупко-продажбата (когато срещу прехвърляне на собствеността купувачът плаща на продавача определена цена); размяната (когато един имот се прехвърля срещу придобиването на друг имот или вещи, но не и пари); дарението (когато дарителят прехвърля на дарения собствеността безвъзмездно); прехвърлянето срещу задължение за издръжка и гледане (когато собственикът прехвърля собствеността при условие, че за определен срок или до края на живота му приобретателят ще се грижи за него и ще посреща неговите нужди). За да може да изповяда сделката, нотариусът трябва да бъде наясно на какво основание имотът ще бъде прехвърлен и трябва да бъде снабден със следните книжа: документ за собственост на имота (най-често това е Нотариален акт, но при някои по-стари имоти може да бъде Договор за продажба, сключен по реда на НДИ, ЗОС или ЗДСДОИ, или Заповед за настаняване); Смъртен акт и Удостоверение за наследници (ако имотът е наследен от прехвърлителя); Протокол за делба (ако върху имота е извършена съдебна делба); Скица на имота (когато става дума за прехвърляне собствеността върху земя; скицата не следва да е по-стара от 6 месеца); Актуална данъчна оценка на имота (също не по-стара от 6 месеца; ако има непогасени данъци и/ли такса „смет“, прехвърляне не се допуска); Удостоверение за тежести върху имота (удостоверението е валидно само 24 часа; то трябва да обхваща 10 години назад, ако имотът се купува чрез банков кредит); Декларация за отказ от право на ползване (ако има учредено такова право; декларацията се подписва при нотариуса; ако ползвателят е починал, се прилага Акт за смърт); Удостоверение за наличие или липса на задължения (дънъчни и осигурителни задължения от страна на приобретателя – когато купува имота чрез банков кредит); Удостоверение за семейното положение на прехвърлителя (в удостоверението трябва да е вписано какво е било семейното положение към момента на придобиване на имота); Удостоверение за сключен от прехвърлителя граждански брак (в случай, че има такъв и същият не е прекратен); Съдебно решение за развод (в случай, че е имало брак и същият е прекратен с развод; ако имотът е възложен в изключителна собственост на единия съпруг, решението трябва да е вписано в Агенция по вписванията); Декларация за съгласие с продажбата (ако имотът попада в съпружеска имуществена общност и/ли другият съпруг е адресно регистриран в имота); документи за самоличност (изисква се валидна Лична карта на прехвърлителя и на приобретателя); предварително разрешение от съда (ако се отчуждава имот на дете, запретен или отсъстващ); Декларации за гражданство и за гражданско състояние на страните (попълват се при нотариуса); Изрично пълномощно (нотариално заверено, със стриктно посочване на имота и на правните действия, които да се извършат – ако прехвърлителят и/ли приобретателят не се явяват при нотариуса лично); проект за новия Нотариален акт (ако страните желаят да подпомогнат нотариуса и имат необходимите юридически познания, могат да подготвят такъв). След като нотариусът се убеди в самоличността на страните, тяхната воля и притежаваните от тях права, изповядва сделката и оформя новия Нотариален акт, като предава същия за вписване в имотния регистър при Агенция по вписванията. Покупко-продажбата е относително най-стабилният прехвърлителен способ – поради възмездния й характер. В някои случаи обаче дори тя може да бъде развалена (например ако гражданин е продал при цена, неоправдано по-ниска от пазарната). Дарението е може би най-нестабилният способ, тъй като позволява при някои обстоятелства дарителят или дори неговите близки да развалят сделката (например при недостойно поведение на приобретателя или при изпадане на дарителя в материално затруднение). Договорът за прехвърляне срещу издръжка и гледане също може да бъде развален (ако например дължащият грижите не ги полага изобщо или ги полага в недостатъчна степен). При всички случаи, ако прехвърлянето е извършено чрез измама, заплашване, принуда и други подобни, може да се развали в определени от закона срокове, а ако не е спазена законоустановената нотариална форма, прехвърлянето изобщо е недействително и не поражда правни последици.
Моля, да имате предвид, че горната статия има информативен характер и не претендира за изчерпателност. Във всеки конкретен казус има специфика и е необходимо документите за прехвърляне на недвижим имот да бъдат изготвени от адвокат!
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате.
Можете да се регистрирате ТУК.