Мъж на 61 години
24.04.1959
София
Разведен
За мен: Cultural anthropology, folklore manager proud member of SFI ,online trading - vital and cheerful, fun with a taste for life! Културна антропология, фолклор мениджър, горд член на SFI, онлайн търговия - жизнен и весел, забавен с вкус към живота!